Pravo na pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić Pinokio omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.


Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
1. Pisanim putem
Na poštansku adresu Dječjeg vrtića Pinokio: Dječji vrtić Pinokio, Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar
Putem elektroničke pošte: pinokio.vrtic@gmail.com 


2. Usmenim putem
Telefonom na sljedeći broj: 043/212-035, svakim danom od 09:00 - 15:00 sati
Osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića Pinokio, svakim danom od 09:00 - 15:00 sati.

  Uvjeti - Sve