ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Pinokio“ Bjelovar, raspisuje:

                    NATJEČAJ

- za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. ODGOJITELJ/ICA- 2 (dva/dvije) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme – s punim radnim vremenom

(VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Uz prijavu (molbu, životopis) na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o položenom stručnom ispitu

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19)

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Na natječaj se mogu javiti i učitelj/ice razredne nastave, sukladno čl. 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u preslici) podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu: DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“, 43 000 Bjelovar, Milana Šufflaya 6, ili na e-mail adresu: pinokio.vrtic@gmail.com

 

NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“, Bjelovar dana 07.10.2021.

  Natječaji u vrtiću - Sve